1. Wstęp

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

Nasza  Polityka prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem. Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu, a także głos, pismo, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, dane o pokrewieństwie lub powinowactwie.

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest S&G Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Franciszka Bohomolca 2D/1, 80-410 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000997237, NIP: 9571149875, REGON: 523402653.

 • Gdzie możesz skontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych?

W sprawie Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem kontakt@sgakademia.pl lub pisemnie na adres: ul. Franciszka Bohomolca 2D/1, 80-410 Gdańsk.

 • Jakie dane zostają poddane przetwarzaniu?

Przetwarzamy dane, które pozostawiasz nam w ramach korzystania z naszych usług. Są to wszelkie informacje niezbędne do skontaktowania się z Tobą w celu realizacji usług. Mowa o adresie email, numerze telefonu, imieniu, nazwisku oraz wszystkich danych, które wpisujesz w formularz kontaktowy oraz zostawiasz na stronie podczas poruszania się po niej (pliki cookies).

 • W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

W zależności od użytkowanych produktów i usług gromadzimy różne rodzaje danych osobowych przekazywanych nam przez użytkowników lub dotyczących ich.

 1. Informacje przekazywane przez użytkowników: gromadzimy dane osobowe dostarczane nam przez użytkowników – takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika czy adres e-mail – gdy korzystają oni z naszych produktów i usług, wypełniają formularz, kontaktują się z nami itd.
 2. Informacje o płatnościach: gdy użytkownik dokonuje płatności, gromadzimy jego dane osobowe w związku z dokonanym zakupem. Do wspomnianych informacji zaliczają się informacje o płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej i pozostałe informacje dotyczące kart; inne dane w zakresie konta i uwierzytelniania; a także informacje dotyczące rachunku i dostawy oraz dane kontaktowe.
 3. Informacje dotyczące korzystania z naszych usług i produktów: gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową lub chmurę, możemy gromadzić informacje o rodzaju urządzenia, z którego korzysta, niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym tego urządzenia, jego adresie IP, systemie operacyjnym użytkownika, rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta, informacje na temat użytkowania i przeglądania stron, informacje diagnostyczne i podsumowujące sesję, dane o atrybutach plików (włączając w to atrybuty zdjęć, filmów, plików muzycznych i dokumentów), a także informacje o lokalizacji pozyskiwane z lub dotyczące komputerów, telefonów lub innych urządzeń. Część z tych informacji może być gromadzona przez nas automatycznie. W sytuacji, gdy jest to możliwe, nasze usługi mogą posługiwać się systemem GPS, adresem IP użytkownika i innymi technologiami, aby określić przybliżoną lokalizację urządzenia – dane te pomagają nam udoskonalać nasze produkty i usługi.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

1. zawarcie i realizacja umowy, lub

2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub

3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub

4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:

1) Ustawa o rachunkowości

2) Ustawa o podatku od towarów i usług

3) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

4) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

5) Ustawa Prawo telekomunikacyjne

6) Ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich

7) Ustawa o ochronie danych osobowych.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

3. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

 • Jakie są Twoje uprawnienia?

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować:

1. Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.

2. Masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.

3. Możesz żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub nie istnieje inny prawnie uzasadniony interes, który usprawiedliwia dalsze przetwarzanie danych. Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:

1) Nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

2) przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,

3) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

5) dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

4. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

5. Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:

1) zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;

2) brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych;

3) nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;

4) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.

6. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora. Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.

7. Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.

8. Informujemy, że w rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.

9. Masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:

1) które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, lub

2) które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.

10. W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,

2) jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub

3) ma miejsce po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

12. W przypadku, gdy będziesz poddany procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, masz prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję, możesz przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.

 • Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie sg.akademia.pl/polityka-prywatnosci Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest S&G Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Franciszka Bohomolca 2D/1, 80-410 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000997237, NIP: 9571149875, REGON: 523402653.

Witryny internetowe S&G Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosują tzw. Cookies („ciasteczka”) – mechanizm Przeglądarek Internetowych umożliwiający zapisywanie przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika informacji, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

S&G Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies do których niniejsze informacje mają także zastosowanie.

 1. Co to są pliki cookies ?

Cookies są to małe pliki tekstowe, które zawierają zazwyczaj: nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Do czego używamy plików cookies ?

Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwis do Twoich indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszym serwisie.

Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

 • Jakich plików cookies używamy ?

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”.

„Cookies sesyjne” są plikami związanymi z bieżącą aktywnością użytkownika serwisu i pozostającymi na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub do wyłączenia/zamknięcia przeglądarki internetowej.

„Cookies stałe” są plikami pozostającymi na urządzeniu Użytkownika przez czas określony przez serwer w parametrach cookies, albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika. Tego typu cookies służą do przechowywania informacji pomiędzy wywołaniami strony internetowej, umożliwiając zapamiętywanie preferencji Użytkownika oraz wykorzystywane są w celach analitycznych.

Używane przez nas pliki cookies możemy również dzielić ze względu na pochodzenie na:

 1. Cookies własne – są umieszczone w serwisie bezpośrednio przez nas;
 2. Cookies zewnętrzne – są umieszczane w serwisach przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics).
 • Czy pliki cookies zawierają dane osobowe ?

Nie, pliki cookies wykorzystywane w serwisach S&G Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawierają danych osobowych i podobnych informacji. Jednakże w plikach cookies istnieje możliwość gromadzenia tego typu danych, lecz wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika (np. rejestracja, logowanie). W takich przypadkach dane są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 • W jakim celu wykorzystujemy technologie typu cookies?

Wykorzystujemy cookies m.in. w następujących celach:

1. konfiguracji serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji jego działania,

2. uwierzytelnianiu Użytkowników naszego serwisu w celu utrzymania sesji po zalogowaniu – pozwala to na przechodzenie pomiędzy podstronami serwisu bez konieczności każdorazowego logowania się,

3. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszego serwisu – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem jego struktury i zawartości,

4. pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),

5. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam,

6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 • Jak możesz zarządzać zgodą na korzystanie przez nas z cookies?

Wykorzystanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, konieczne jest do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną – w takiej sytuacji Twoja zgoda nie jest wymagana.

1. Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.

2. Możesz nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszego serwisu, przede wszystkim przeglądarki internetowe, domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. W związku z tym zalecamy, abyś sprawdził ustawienia i ewentualnie dokonał zmian zgodnych z Twoimi preferencjami prywatności. Pamiętaj, że masz możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

4. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z których korzystasz, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu.

5. Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików cookies, możesz mieć trudności w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.

Świadcząc usługi telekomunikacyjne lub usługi świadczone drogą elektroniczną, możemy także instalować oprogramowanie na Twoim urządzeniu lub korzystać z tego oprogramowania. Poinformujemy Cię jednak o tym przed jego instalacją i poprosimy o Twoją zgodę na jego instalację i używanie.