§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Serwis S&G Akademia działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.    Regulamin określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis S&G Akademia, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3.    Operatorem Serwisu S&G Akademia jest S&G Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Franciszka Bohomolca 2D/1, 80-410 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000997237, NIP: 9571149875, REGON: 523402653.

4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług serwisu S&G Akademia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

5.    Majątkowe prawa autorskie do Serwisu S&G Akademia należą do Operatora. Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 2. Definicje

 

1.    Użyte w regulaminie określenia, bez względu na użycie małych lub dużych liter, oznaczają:

1)      Klauzula Informacyjna RODO - informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Operatora udostępniona na stronie Serwisu pod adresem: www.sgakademia.pl w zakładce Klauzula Informacyjna RODO.

2)      Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający Umowę z Operatorem dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3)      Materiały – materiały szkoleniowe, w tym prezentacje, opracowania, e-booki, komentarze, etc. przygotowane przez konkretnego Trenera, dotyczące tematyki przeprowadzonego Webinaru lub Szkolenia.

4)      Newsletter – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika, pozwalająca Użytkownikowi na otrzymywanie od Operatora na podany adres e-mail informacji dot. działalności Serwisu, po wcześniejszym dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail.

5)      Operator S&G Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Franciszka Bohomolca 2D/1, 80-410 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000997237, NIP: 9571149875, REGON: 523402653.

6)      Pakiet – zestaw, w ramach którego Użytkownik uzyskuje dostęp do określonej liczby Webinarów lub Szkoleń, opisanych szczegółowo na stronie Serwisu w zakładce Sklep.

7)      Polityka prywatności – dokument udostępniony na stronie Serwisu pod adresem: www.sgakademia.pl
w zakładce Polityka Prywatności, określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora.

8)      Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

9)      Regulamin - niniejszy dokument, określający rodzaje oraz warunki świadczenia usług przez S&G Akademia Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, warunki uzyskania dostępu, realizacji oraz zakończenia świadczenia takich usług.

10)   Serwis – serwis S&G Akademia funkcjonujący pod adresem www.sgakademia.pl

11)   Szkolenie - szkolenie stacjonarne zorganizowane przez Operatora, mające na celu omówienie konkretnej tematyki, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.

12)   Trener – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie z zakresu określonej dziedziny, której dotyczy temat prowadzonego przez nią Webinaru lub Szkolenia.

13)   Umowa - umowa zawarta pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, której celem jest świadczenie usług Operatora na rzecz Użytkownika, której szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie.

14)   Uczestnik  - osoba, która samodzielnie zarejestrowała swój udział w Webinarze lub Szkoleniu lub osoba, której udział w Webinarze lub Szkoleniu został zarejestrowany przez osobę trzecią. Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

15)   Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Operatorem, mającą na celu świadczenie usług w drodze elektronicznej na rzecz Użytkownika.

16)   Webinar - szkolenie online zorganizowane przez Operatora, mające na celu omówienie konkretnej tematyki, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również, debaty, seminaria, szkolenia, materiały VOD, itp. oraz wszystkie tego rodzaju spotkania organizowane przez Operatora z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 3. Użytkownicy

 

1.    W celu uzyskania możliwości korzystania z usług Serwisu, Użytkownik musi dokonać rejestracji w Serwisie.

2.     Użytkownik dokonuje rejestracji, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Umowy dostępnego na stronie internetowej Serwisu. Rejestracja w Serwisie jest darmowa.

3.    W celu dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik musi wprowadzić do elektronicznego formularza Umowy m.in. następujące dane:

1)      imię,

2)      nazwisko,

3)      firmę (w przypadku, gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą),

4)      adres e-mail.

4.    W wyniku przeprowadzenia rejestracji Użytkownikowi zostaje nadane indywidualne konto w Serwisie. Logowanie na indywidualne konto Użytkownika odbywa, poprzez wprowadzenie loginu i hasła ustanowionych przez niego w wypełnionym elektronicznym formularzu Umowy.

5.    Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych przez Serwis jest możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych i świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.    Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym paragrafie Użytkownik otrzymuje prawo korzystania
z usług Serwisu
za pośrednictwem strony internetowej  www.sgakademia.pl

7.    Użytkownik ma prawo do usunięcia nadanego mu indywidualnego konta w każdej chwili, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Usunięcie konta następuje poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Operatora w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany adres e-mail: kontakt@sgakademia.pl

8.    Usługi Serwisu nie są świadczone przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Użytkownik, będący konsumentem, nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta.

 

 

§ 4. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 

1.    Użytkownik przed zawarciem Umowy, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, oraz że akceptuje wszelkie jego postanowienia.

2.    W celu skorzystania z usług Serwisu, Użytkownik musi spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator, tj.:

1)      posiadać dostęp do Internetu,

2)      posiadać poprawnie skonfigurowane konto mailowe,

3)      posiadać poprawnie skonfigurowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową,

4)      posiadać włączoną obsługę plików Cookie i JavaScript.

3.    Do korzystania z plików elektronicznych potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach oraz innych urządzeniach mobilnych, w tym czytnikach elektronicznych. Pliki z materiałami dotyczącymi tematyki webinarium mogą mieć postać plików PDF, DOC, XLS.

4.    Operator zastrzega, że korzystanie z usług Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym
z wykorzystaniem sieci Internet oraz rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków
w celu ich zminimalizowania.

 

§ 5. Treści cyfrowe

 

Usługi świadczone w ramach Serwisu są świadczone poprzez wytworzenie i dostarczenie drogą elektroniczną do Użytkownika treści w formie cyfrowej w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Treści cyfrowe w ramach wykonywania Zlecenia nie są zapisane i dostarczane na nośniku materialnym.

 

 

§ 6. Zasady składania Zleceń

 

1.    Użytkownik może składać Zlecenia bez ograniczenia ich liczby.

2.    Składanie Zleceń odbywa się za pośrednictwem Serwisu. W celu złożenia Zlecenia niezbędnym jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika, które zostaje nadane Użytkownikowi w wyniku przeprowadzenia Rejestracji.

3.    W celu złożenia Zlecenia Użytkownik dokonuje zakupu wybranego Webinaru lub Szkolenia. Informacja
o aktualnie dostępnych Webinarach i Szkoleniach są publikowane na łamach Serwisu w zakładce Sklep oraz
w zakładce Szkolenia. W przypadku bezpłatnych Webinarów cena zakupu wynosi 0,00 zł.

4.    Momentem skierowania Zlecenia jest:

1)      w odniesieniu do płatnych Webinarów lub Szkoleń  - zarejestrowanie płatności Użytkownika w systemie Operatora.

2)      w odniesieniu do bezpłatnych Webinarów – zarejestrowanie zlecenia Użytkownika w systemie Operatora.

5.    Operator niezwłocznie po zawarciu Umowy przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika: potwierdzenie zawarcia Umowy, Regulamin S&G Akademia, Klauzulę Informacyjną RODO, a po pozytywnej autoryzacji płatności – fakturę VAT/rachunek

6.    W terminie 24 godzin od chwili skierowania Zlecenia, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail link do zakupionego Webinaru.

9.    W przypadku zakupu Webinaru lub Szkolenia dla większej liczby Uczestników, Użytkownik składający zlecenie zobowiązuje się przesłać Operatorowi informację na temat imion i nazwisk Uczestników Webinaru wraz z ich adresami e-mail na adres kontakt@sgakademia.pl. W tym przypadku, termin 24 godzin na przesłanie linku do zakupionego Webinaru rozpoczyna się od momentu otrzymania ww. informacji o Uczestnikach Webinaru przez Operatora. Operator niezwłocznie po otrzymaniu ww. informacji o Uczestnikach Webinaru lub Szkolenia przesyła drogą elektroniczną na podane adresy e-mail Uczestników: Regulamin S&G Akademia, Klauzulę Informacyjną RODO oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i świadczenie usług drogą elektroniczną. Wzięcie udziału w Webinarze lub Szkoleniu jest możliwe po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych i świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 7. Zasady realizacji Zleceń

 

1.      Zlecenia mogą być odpłatne albo nieodpłatne.

2.      W przypadku Zleceń odpłatnych koszt uczestnictwa w szkoleniu podany jest w zakładce każdego odrębnego szkolenia udostępnionego na łamach Serwisu w zakładce Sklep oraz zakładce Szkolenia.

3.      Cena Webinaru lub Szkolenia zawiera koszt uczestnictwa jednej osoby w Webinarze lub Szkoleniu, koszt imiennego certyfikatu ukończenia Szkolenia lub Webinaru wystawiany na każdorazowo na rzecz określonego Uczestnika oraz koszt Materiałów udostępnianych przez Trenerów po zakończeniu Webinaru lub Szkolenia.

4.      Ceny Webinarów lub Szkoleń udostępniane na łamach Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich.

5.      Materiały są udostępniane przez Trenerów w terminie maksymalnie 48 godzin po zakończeniu określonego Webinaru lub Szkolenia na adresy e-mail Uczestników. 

6.      Webinary odbywają się za pośrednictwem elektronicznej platformy Microsoft Teams.

7.      Szkolenia odbywają się w miejscu i w czasie wskazanym w opisie konkretnego Szkolenia udostępnionym na łamach Serwisu w zakładce Sklep oraz w zakładce Szkolenia.

8.      Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania kwalifikacji Uczestników i w oparciu o grupę docelową, zawodową oraz o inne dane, za pomocą których możliwe będzie dokonanie kwalifikacji do uczestnictwa w Webinarze lub Szkoleniu.

 

 

§ 8. Odmowa realizacji Zlecenia

 

1.      Operatorowi przysługuje prawo odmowy wykonania Zlecenia w przypadku, gdy Uczestnik Webinaru lub Szkolenia będzie zachowywał się w sposób obraźliwy, uznany powszechnie za wulgarny w odniesieniu do osoby Trenera, jak również do innych Uczestników Webinaru lub Szkolenia, a także, gdy działania Uczestnika będą wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Powyższe znajduje zastosowanie także w odniesieniu do osoby, która prezentowała wskazane zachowania podczas wcześniejszych Webinarów lub Szkoleń, aniżeli ten, co do którego następuje odmowa realizacji Zlecenia.

2.      Odmowa realizacji Zlecenia następuje na podstawie oświadczenia Operatora w drodze elektronicznej skierowanego na adres e-mail Uczestnika, w którym przedstawione będzie uzasadnienie odmowy.

 

 

§ 9. Odpowiedzialność

 

1.      Operator zastrzega, że Webinary i Szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Materiały prezentowane
w trakcie Webinaru lub Szkolenia i ich zawartość stanowią jedynie wyraz poglądów poszczególnych Trenerów lub odzwierciedlenie ich wiedzy.

2.      Operator nie ponosi odpowiedzialności:

1)      za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Webinarów lub Szkoleń przez Uczestników
w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;

2)      za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi Webinaru lub Szkolenia
w przypadku gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

3)      za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usługi Webinaru lub Szkolenia w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

 

 

§ 10. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Operator.

2.    Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności S&G Akademia, udostępnioną na stronie Serwisu pod adresem www.sgakademia.pl  zakładce Polityka Prywatności.

3.    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych jest udostępniona na stronie Serwisu pod adresem: www.sgakademia.pl  w zakładce Klauzula Informacyjna RODO.

 

 

§ 11. Informacje handlowe i newsletter

 

Przesyłanie do Użytkownika Newslettera drogą elektroniczną na podany adres e-mail jest możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody.

 

 

§ 12. Prawa autorskie

 

1.      Operator udostępniając informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

2.      Serwis i jego zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika są chronioną prawem autorskim oraz stanowią własność Operatora. W skład ww. zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które Operator dostarcza Użytkownikom oraz Uczestnikom Webinarów lub Szkoleń z Serwisu za pomocą poczty elektronicznej.

3.      Operator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

4.      Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Operatora lub przez inny uprawniony podmiot.

5.      Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika praw na dobrach niematerialnych do utworów przekazanych w związku z usługami świadczonymi w Serwisie, ani nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika żadnych majątkowych praw autorskich do takich utworów.

 

 

§ 12. Zastrzeżenia Operatora

 

1.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz formę wykorzystania treści oraz Materiałów przez Użytkownika oraz jakąkolwiek osobę trzecią, która uzyskała dostęp do treści lub Materiałów, poprzez korzystanie z Serwisu.

2.      Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem w sytuacji:

a.       gdy jego działanie będzie w sposób rażący naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu, będzie niezgodne z celem działania oraz stworzenia serwisu S&G Akademia lub będzie niezgodne z prawem;

b.      gdy Użytkownik będzie korzystać z usług serwisu S&G Akademia oraz udostępnionych w jego ramach treści oraz Materiałów w sposób niepożądany.

 

Operator zastrzega również, iż ww. katalog przyczyn uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie Umowy zawartej z Użytkownikiem ma charakter otwarty – to, czy będzie istnieć podstawa uzasadniająca rozwiązanie Umowy we wskazanym trybie każdorazowo zależeć będzie od okoliczności konkretnego przypadku.

 

 

§ 13. Warunki zawierania umów w Serwisie

1.    Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

2.    Umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zawierana jest w formie elektronicznej w drodze wypełnienia formularza pod adresem www.sgakademia.pl

3.    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest HotPay (ePłatności sp. z o. o. sp. k.).

4.    Dostępne formy płatności to:

Karty płatnicze:

1)      Visa

2)      Visa Electron

3)      MasterCard

4)      MasterCard Electronic

5)      Maestro

Przelew lub płatności elektroniczne na rachunek Operatora za pośrednictwem Blue Media S.A.

5.    Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.    Operator niezwłocznie po zawarciu Umowy przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika: potwierdzenie zawarcia Umowy, Regulamin S&G Akademia, Klauzulę Informacyjną RODO, a po pozytywnej autoryzacji płatności – fakturę VAT/rachunek.

7.    Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT/rachunków w formacie PDF, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

 

 

§ 14. Reklamacje oraz pozasądowe

 sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

1.    Reklamacje dotyczące wykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia należy zgłaszać Operatorowi wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@sgakademia.pl. Reklamacje mogą zgłaszać Użytkownicy Serwisu.

2.    Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany
w ust. 1 adres e-mail.

3.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.

4.    Użytkownik, będący Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń, na przykład:

1)      uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

2)      uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między nią, a Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3)      może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.

5.    Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

 

§ 15. Prawo konsumenta do odstąpienia od Umowy

 

1.      Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem.

2.      Użytkownik może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu,

3.      Operator zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: kontakt@sgakademia.pl.

4.      Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.      W razie odstąpienia od Umowy, Operator ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6.      Zwrotu płatności Operator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.      W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy.

 

 

§ 16. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin stanowiący integralną część Umowy zawieranej z Użytkownikiem obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu, tj. od dnia 17 października 2022 roku.

2.      Regulamin, jak również sposób działania Serwisu, w tym np.  forma i system płatności  mogą zostać zmienione. O zmianach Regulaminu oraz sposobu działania Serwisu Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej na podane adresy e-mail. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.

3.      Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

4.      Webinary oraz Szkolenia prezentowane na łamach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5.      Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

6.      Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usług organizacji Webinarów lub Szkoleń będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

7.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.